Nang unang dumating sa Pilipinas ang mga Kastilang Kristiyano noong mga gitnang 1500, sila ay nakasagupa ng malakas na pagsalungat ng mga Muslim.

ilarawan ang pagdating ng islam sa pilipinas-21

Ang unang opisyal na Sultan ng Sulu ang Arabong mula Sumatra na si Syed Abu Bakr (Sharif Hashim) na nagpakasal sa anak ni Baguinda.

Tulad ng ibang mga pinunong Arabo, itinatag ni Abu Bakr ang lehitimasiya ng kanyang dinastiya sa pag-aangking isa siyang direktang inapo ni propeta Muhammad.

Bagaman mabilis na naakay ng mga Kastila ang karamihan ng rehiyon sa Pilipinas sa Kristiyanismo gamit ang dahas, nahirapan silang maakay ang mga Muslim sa katimugang Pilipinas.

Nagsagawa ang mga Muslim ng paninindak sa mga Kastila sa pamamagitan ng kadalasang pagsasagawa ng paglusob at pagbibihag ng mga alipin sa Luzon at ibang mga bahagi ng Pilipinas.

Siya ay nagtatag ng mga alyansa sa pamamagitan ng maraming mga kasal.

Kanyang sinakop at inakay ang mga pinuno at tribo sa Cotabato.Ang pagdating at pagpapalaganap ng Islam sa Mindanao ay itinuturo kay Sharif Kabungsuwan na dumating sa Maguindinao noong 1515 mula Johor.Siya ay iniulat na anak ng prinsesang Malaccan at Arabong Sharif Ali Zain ul-Abidin at dumating kasama ng kanyang mga mandirigma upang magtatag ng isang prinsipiladidad.Ang Muslim ay hindi siya basta na lamang tinutukoy na “Hesus”, bagkus nakagawian na sabihin ang “sumakanya ang kapayapaan” bilang tanda ng paggalang.Walang ibang relihiyon sa mundo ang gumagalang at nagpaparangal kay Hesus katulad ng ginagawa ng Islam.Siya ay magsasalita sa mga tao habang nasa duyan at sa kanyang paggulang at kasama ng matutuwid’. Paano akong magkakaroon ng anak gayung walang lalaki na humawak sa akin?